En skrift för Seraljens medlemmar- information & trivselregler

Seraljen samfällighet

Seraljen samfällighetsförening © 2008 • webmaster@seraljen.se • Magnus Walthelid • Björnidegränd 187

Allmänt om Seraljens Samfällighetsförening

 

Seraljens samfällighetsförening inregistrerades den 24 januari 1975 och har till uppgift att förvalta gemensamma anläggningar.


I samfällighetsföreningen finns 68 fastigheter, Björnidegränd 53 – 187.

 

Att vara medlem innebär både fördelar och förpliktelser. Här berättar vi om dessa och en del av vad Du i övrigt bör känna till.

 

Behöver Du mer information, tycker att något är oklart eller vill diskutera något kan Du kontakta någon i styrelsen.

 

Styrelsen väljs på ordinarie föreningsstämma i februari varje år. Normalt sammanträder styrelsen en gång i månaden med uppehåll under sommarmånaderna.

 

Styrelsens medlemmar hittar Du i menyn till vänster.

 


Samfällighetsavgiften

 

Vid föreningsstämman beslutas om avgifter till samfälligheten och budget mm.

 

Samfällighetsavgiften används för att betala föreningens löpande utgifter såsom:

 

-  sophämtning

-  vatten och avlopp

-  gemensam el

-  snöröjning och sandning

 

Ytterligare utgifter för underhåll och drift som täcks av samfällighetsavgiften finns under ”Gemensamma åtaganden”.

 

Samfällighetsavgiften är för närvarande 2 700 kronor per kvartal och betalas i förskott, inbetalningsavi kommer per mejl till de som anmält melj och i pappersform till de utan.

Förseningsavgift på 50kr utgår om man inte betalar i tid.

De som har internet betalar ytterligare 615 kronor

 

Föreningens bankgirokontonr: 5671-3720

Förfallodagar: 0331, 0630, 0930 och 1231.Gemensamma åtaganden

 

Medlemmarna i samfälligheten har hand om löpande skötseln av gemensamma anläggningar genom egna arbetsinsatser.

 

Det gör vi för att hålla kostnaderna nere och för att alla ska känna ansvar för områdets utseende. Samfälligheten är indelad i städområden där varje städlag ansvarar för skötseln av det egna området.

 

Arbetsinsatserna kan, beroende på var man bor i området, innebära klippning av gräsmatta, rensning av ogräs, beskärning av buskar eller träd etc.     

 

Föreningen har en del trädgårdsredskap. T ex motorgräsklippare, skottkärra, stege mm. Redskapen förvaras i förrådet på gaveln av gemensamhetslokalen och lämnas tillbaka i gott skick. Du kommer in i lokalen med garagenyckeln.

 

Samfälligheten ansvarar för allt underhåll och drift av:

 

-  körvägar, gångvägar och andra förbindelseleder

-  parkeringshus

-  gemensamhetslokalen

-  lekplatser

-  trädgårdsanläggningar

-  ledningar för vatten och avlopp

-  ledningar för tele- och kabelTV-nätet

-  belysning

 

Styrelsen ansvarar löpande för förvaltningen av ovanstående.


 

Städdagar

 

Föreningen har gemensamma städdagar om våren och hösten, dessa anslås i SeraljenNytt. Vi jobbar i de städlag och städområden som nämnts tidigare. Hushållen förväntas vara med vid minst ett tillfälle varje år.

 

Container för det gemensamma avfallet från städdagarna ställs upp vid vändzonen.

 

På städdagen får deltagarna information om vad som får slängas i containern. Om inte reglerna för vad som får respektive inte får slängas i containern efterföljs får vi dryga böter!

 

Städdagarna avslutas med förtäring.

 

Har Du övrigt avfall/skräp kan Du lämna det på Lövsta återvinningsstation.

 

Läkarmissionen finns på Siktgatan 8 nedanför Vällingby. Här tar de gärna emot kläder, husgeråd, möbler, böcker, fritidsprylar etc. Du kan också göra en del fynd! 

 

Vi är alla ansvariga för områdets utseende och trivsel. Släng inte papper, flaskor, fimpar och annat skräp!


 

Parkeringshuset

 

Parkeringshusets undre plan rymmer 68 platser. Då försäkringen endast omfattar förvaring av bilar avråds all annan förvaring.

 

Garageportarna öppnas med separat nyckel som följer med vid husköpet.

 

OBS! Motorvärmare måste vara kopplad till tidur, max 3 timmars gångtid.

 

Övre garageplan är även avsedd för gästparkering. Här har föreningen tio platser med eluttag, vintertid kan medlemmar hyra dessa. Information om bokning mm. meddelas i SeraljenNytt.


 

Bilkörning i området

 

Bilkörning fram till den egna fastigheten för i- och urlastning av tyngre saker är tillåten, tyngre saker kan 

t.ex vara flera matkassar, möbler och dylikt. 

 

DET ÄR DE GÅENDES HASTIGHET SOM GÄLLER!


 

Parkering

 

Inom samfälligheten parkerar vi våra bilar:

 

-  i parkeringshuset och på p-däcket ovanpå parkeringshuset

 

Inom samfälligheten är det PARKERINGSFÖRBUD:

 

-  i vändzonen

-  på alla gångvägar

-  på infartsvägen till övre och undre garageplan


 

Biltvättning

 

Våra vattenbrunnar saknar oljeavskiljningsfilter, därför får biltvätt med rengöringsmedel inte förekomma i garaget eller i området i övrigt.


 

Information

 

Styrelsen ansvarar för att nödvändig information ges till medlemmarna.

 

Samfällighetens hemsida: www.seraljen.se

 

Informationsbladet heter SeraljenNytt och ges ut med jämna mellanrum.

 

Inför årsstämman lämnar styrelsen en förvaltningsberättelse med ekonomisk redogörelse.

 

 

Resa bort?

 

När Du reser bort kan det vara bra att prata med dina grannar så att de kan kika lite extra på Ditt hus. Kanske kan Du be dem ta hand om posten och vattna blommor för att förebygga att eventuellt inbrott inträffar.